ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 82 1 100 15 107 1 123 98 98 80 80 1 11 4 16 33 378 6 417
พืชศาสตร์ 10 61 71 45 45 21 21 1 1 2 11 128 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 61 61 45 45 21 21 1 1 128 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 17 66 83 17 66 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 7 14 14 24 24 18 18 4 4 67 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 3 3 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 7 14 14 13 13 12 12 4 4 50 50
สัตวศาสตร์และประมง 5 23 28 22 22 33 33 2 1 3 5 80 1 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 18 18 21 21 2 2 63 63
วท.บ.ประมง 1 1 4 4 12 12 17 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 9 1 10 9 1 10 7 7 8 8 4 3 7 37 5 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 9 9 7 7 8 8 4 4 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 3 3 5 5
รวมทั้งหมด 17 82 1 100 15 107 1 123 98 98 80 80 1 11 4 16 33 378 6 417