ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 94 410 504 101 386 487 193 193 125 125 17 6 23 212 1,120 1,332
บริหารธุรกิจ 71 225 296 78 242 320 105 105 59 59 15 2 17 164 633 797
ปวส.การจัดการ 35 35 45 45 6 6 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 21 21 1 1 32 32
ปวส.การตลาด 26 26 12 12 8 8 46 46
บธ.บ.การจัดการ 108 108 135 135 54 54 28 28 1 1 326 326
บธ.บ.การตลาด 62 62 47 47 25 25 15 15 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 55 55 60 60 26 26 16 16 1 1 158 158
บัญชี 23 150 173 23 109 132 38 38 27 27 2 4 6 48 328 376
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 150 150 109 109 38 38 27 27 4 4 328 328
ศิลปศาสตร์ 35 35 35 35 50 50 39 39 159 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 21 21 31 31 21 21 99 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 14 14 19 19 18 18 60 60
รวมทั้งหมด 94 410 504 101 386 487 193 193 125 125 17 6 23 212 1,120 1,332