ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 26 103 6 135 24 154 1 179 102 102 128 128 4 4 4 12 54 491 11 556
พืชศาสตร์ 6 33 4 43 7 66 1 74 27 27 51 51 3 3 13 180 5 198
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12 12 5 5 14 14 13 13 2 2 46 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 21 21 61 61 13 13 38 38 1 1 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 17 31 48 14 71 85 65 65 49 49 4 1 5 35 217 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10 2 2 22 22
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 58 58 50 50 33 33 158 158
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 15 15 16 16 1 1 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 3 39 2 44 3 17 20 10 10 28 28 4 4 6 94 6 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 20 17 17 10 10 24 24 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 4 4 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 26 103 6 135 24 154 1 179 102 102 128 128 4 4 4 12 54 491 11 556