ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 377 377 342 342 287 287 232 232 18 49 67 18 1,287 1,305
บริหารธุรกิจ 194 194 172 172 129 129 103 103 16 29 45 16 627 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 13 13
บธ.บ.การจัดการ 71 71 71 71 40 40 32 32 6 6 220 220
บธ.บ.การตลาด 60 60 40 40 26 26 33 33 14 14 173 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 63 61 61 63 63 38 38 9 9 234 234
บัญชี 131 131 110 110 108 108 72 72 2 14 16 2 435 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 131 131 110 110 108 108 72 72 14 14 435 435
ศิลปศาสตร์ 52 52 60 60 50 50 57 57 6 6 225 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 23 23 22 22 26 26 1 1 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 37 37 37 37 28 28 31 31 5 5 138 138
รวมทั้งหมด 377 377 342 342 287 287 232 232 18 49 67 18 1,287 1,305