ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 344 498 842 267 400 667 421 421 365 365 14 14 107 194 301 718 1,892 2,610
วิศวกรรมเครื่องกล 74 106 180 78 97 175 106 106 71 71 3 3 25 24 49 177 407 584
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 16 16 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 37 37 9 9 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 64 64 70 70 52 52 24 24 274 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 42 33 33 36 36 19 19 3 3 133 133
วิศวกรรมไฟฟ้า 133 244 377 89 163 252 177 177 161 161 2 2 30 38 68 252 785 1,037
ปวส.ไฟฟ้า 65 65 36 36 7 7 108 108
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 27 27 17 17 79 79
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 33 26 26 6 6 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 51 52 52 32 32 44 44 16 16 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 103 68 68 73 73 53 53 18 18 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 45 45 28 28 4 4 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 77 76 153 39 60 99 62 62 59 59 27 94 121 143 351 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 77 77 39 39 27 27 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 76 60 60 62 62 59 59 94 94 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 72 132 61 80 141 76 76 74 74 9 9 25 38 63 146 349 495
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37 5 5 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 24 24 20 20 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 59 59 63 63 68 68 38 38 284 284
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 21 21 13 13 6 6 9 9 65 65
รวมทั้งหมด 344 498 842 267 400 667 421 421 365 365 14 14 107 194 301 718 1,892 2,610