ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 344 498 842 267 400 667 421 421 365 365 14 14 107 194 301 718 1,892 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 101 101 97 97 76 76 61 61 14 14 349 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 21 21 13 13 6 6 9 9 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 42 33 33 36 36 19 19 3 3 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 74 64 138 78 64 142 70 70 52 52 25 24 49 177 274 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 16 16 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 37 37 9 9 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 64 64 70 70 52 52 24 24 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 133 201 334 89 120 209 150 150 125 125 30 38 68 252 634 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 27 27 17 17 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 65 65 36 36 7 7 108 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 33 26 26 6 6 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 103 68 68 73 73 53 53 18 18 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 51 52 52 32 32 44 44 16 16 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 45 45 28 28 4 4 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 77 76 153 39 60 99 62 62 59 59 27 94 121 143 351 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 77 77 39 39 27 27 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 76 60 60 62 62 59 59 94 94 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 56 116 61 59 120 63 63 68 68 25 38 63 146 284 430
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 24 24 20 20 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37 5 5 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 59 59 63 63 68 68 38 38 284 284
รวมทั้งหมด 344 498 842 267 400 667 421 421 365 365 14 14 107 194 301 718 1,892 2,610