ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 117 10 150 21 88 4 113 149 149 101 101 10 131 5 146 54 586 19 659
พืชศาสตร์ 3 3 6 26 2 34 66 66 25 25 2 54 1 57 8 171 6 185
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 2 2 8 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9 9 5 5 12 12 15 15 41 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 61 61 13 13 39 39 130 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 2 2 1 1 6 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 23 86 109 23 86 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 12 28 40 66 66 66 66 6 50 56 18 210 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 3 3 11 11
ปวส.ประมง 4 4 3 3 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 15 15 53 53 51 51 33 33 152 152
วท.บ.ประมง 13 13 13 13 15 15 17 17 58 58
อุตสาหกรรมเกษตร 31 7 38 3 34 2 39 17 17 10 10 2 27 4 33 5 119 13 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 2 2 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 31 31 15 15 17 17 10 10 23 23 96 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 4 4 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 7 2 2 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 23 117 10 150 21 88 4 113 149 149 101 101 10 131 5 146 54 586 19 659