ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 15 12 12 30 30 19 19 6 6 82 82
การออกแบบ 15 15 12 12 30 30 19 19 6 6 82 82
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 15 15 12 12 30 30 19 19 6 6 82 82
รวมทั้งหมด 15 15 12 12 30 30 19 19 6 6 82 82