ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,004 8 1,012 962 20 982 860 860 981 981 1 380 381 1 4,187 28 4,216
บริหารธุรกิจ 716 8 724 663 20 683 510 510 640 640 1 236 237 1 2,765 28 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 68 68 58 58 39 39 66 66 14 14 245 245
บธ.บ.การจัดการ 188 188 105 105 197 197 37 37 527 527
บธ.บ.การตลาด 222 222 182 182 172 172 38 38 614 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 77 77 64 64 115 115 45 45 301 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 128 128 118 118 120 120 90 90 102 102 558 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 520 520 520 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 166 166 188 188 191 191 175 175 128 128 848 848
บช.บ.การบัญชี 166 166 188 188 191 191 175 175 128 128 848 848
ศิลปศาสตร์ 122 122 111 111 159 159 166 166 16 16 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 108 108 109 109 13 13 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 54 54 51 51 51 51 57 57 3 3 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 1,004 8 1,012 962 20 982 860 860 981 981 1 380 381 1 4,187 28 4,216