ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 345 4 349 311 4 315 373 373 376 376 101 101 119 119 1,625 8 1,633
การออกแบบ 101 4 105 100 4 104 145 145 140 140 37 37 523 8 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 38 38 34 34 52 52 63 63 16 16 203 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 30 30 22 22 48 48 41 41 4 4 145 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 33 33 44 44 45 45 36 36 17 17 175 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 4 4 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 54 54 58 58 57 57 69 69 25 25 263 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 37 37 43 43 40 40 44 44 20 20 184 184
ทล.บ.เซรามิก 17 17 15 15 17 17 25 25 5 5 79 79
ศิลปกรรม 84 84 72 72 80 80 75 75 28 28 339 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 84 72 72 80 80 75 75 28 28 339 339
สถาปัตยกรรม 106 106 81 81 91 91 92 92 101 101 29 29 500 500
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 9 9 9 9
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 34 34 29 29 32 32 37 37 13 13 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 71 71 47 47 62 62 60 60 64 64 7 7 311 311
รวมทั้งหมด 345 4 349 311 4 315 373 373 376 376 101 101 119 119 1,625 8 1,633