ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 41 103 144 76 138 214 8 111 1 120 2 140 142 2 23 25 5 5 129 520 1 650
พืชศาสตร์ 7 7 19 35 54 1 32 33 1 32 33 1 6 7 1 1 29 106 135
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 19 19 1 1 1 1 1 1 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 32 32 32 32 6 6 1 1 106 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 73 73 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 73 73 73
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 25 25 32 55 87 4 45 49 59 59 1 2 3 62 161 223
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 20 19 19 39 39
ปวส.ประมง 5 5 13 13 4 4 1 1 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 46 41 41 35 35 2 2 124 124
วท.บ.ประมง 9 9 4 4 24 24 37 37
อุตสาหกรรมเกษตร 9 22 31 25 37 62 3 22 1 26 1 35 36 15 15 4 4 38 135 1 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 9 22 22 2 2 1 1 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 10 10 8 8 15 15 13 13 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 12 27 27 14 14 20 20 2 2 4 4 79 79
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 41 103 144 76 138 214 8 111 1 120 2 140 142 2 23 25 5 5 129 520 1 650