ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 360 360 328 328 1 198 199 232 232 12 12 1 1,130 1,131
บริหารธุรกิจ 184 184 161 161 1 92 93 103 103 6 6 1 546 547
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 68 68 24 24 32 32 4 4 128 128
บธ.บ.การตลาด 35 35 25 25 33 33 1 1 94 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 60 58 58 43 43 38 38 1 1 200 200
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 124 124 124 124
บัญชี 127 127 109 109 57 57 72 72 5 5 370 370
บช.บ.การบัญชี 127 127 109 109 57 57 72 72 5 5 370 370
ศิลปศาสตร์ 49 49 58 58 49 49 57 57 1 1 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 22 22 22 22 26 26 1 1 85 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 35 35 36 36 27 27 31 31 129 129
รวมทั้งหมด 360 360 328 328 1 198 199 232 232 12 12 1 1,130 1,131