ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 328 482 810 255 393 648 37 409 446 8 330 338 106 106 50 50 628 1,770 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 117 117 94 94 76 76 61 61 13 13 361 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 34 20 20 13 13 6 6 9 9 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 40 31 31 36 36 19 19 2 2 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 73 59 132 77 64 141 9 68 77 2 43 45 5 5 8 8 161 247 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 6 6 2 2 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 36 36 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 64 64 68 68 43 43 5 5 8 8 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 184 305 83 117 200 3 147 150 101 101 18 18 10 10 207 577 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 30 24 24 1 1 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 34 34 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 2 2 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 67 67 73 73 44 44 6 6 4 4 286 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 37 37 9 9 6 6 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 44 45 45 20 20 3 3 112 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 74 68 142 37 59 96 12 56 68 5 58 63 44 44 28 28 128 313 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 74 37 37 12 12 5 5 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 68 59 59 56 56 58 58 44 44 28 28 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 54 114 58 59 117 13 62 75 1 67 68 26 26 4 4 132 272 404
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 23 23 12 12 1 1 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 35 35 1 1 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 62 62 67 67 26 26 4 4 272 272
รวมทั้งหมด 328 482 810 255 393 648 37 409 446 8 330 338 106 106 50 50 628 1,770 2,398