ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 163 800 7 970 201 649 7 857 26 700 8 734 13 678 10 701 426 12 438 260 260 403 3,513 44 3,960
วิศวกรรมเครื่องกล 31 121 4 156 31 141 1 173 9 168 6 183 5 144 3 152 94 4 98 63 63 76 731 18 825
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 9 9 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 26 19 19 17 17 28 28 24 24 10 10 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 23 23 23 23 18 18 13 13 7 7 112 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 3 3 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 99 99 68 68 95 95 57 57 46 46 432 432
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 6 6 3 3 4 4 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 66 291 3 360 125 224 6 355 11 260 2 273 4 242 7 253 164 8 172 118 118 206 1,299 26 1,531
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 2 2 1 1 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 93 93 9 9 3 3 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 15 15 36 36 35 35 46 46 169 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 19 19 3 3 6 6 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 86 86 78 78 84 84 58 58 55 55 422 422
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 101 101 84 84 64 64 31 31 10 10 427 427
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 55 55 34 34 7 7 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 2 2 7 7 8 8 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 141 141 113 113 137 137 141 141 70 70 28 28 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 24 24 32 32 28 28 5 5 2 2 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 64 64 81 81 80 80 36 36 18 18 359 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 247 313 45 171 216 6 135 141 4 151 155 98 98 51 51 121 853 974
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 51 10 10 61 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 64 64 50 50 46 46 42 42 24 24 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 83 83 57 57 76 76 54 54 26 26 444 444
รวมทั้งหมด 163 800 7 970 201 649 7 857 26 700 8 734 13 678 10 701 426 12 438 260 260 403 3,513 44 3,960