ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 28 90 118 27 18 45 7 74 81 6 6 62 188 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 90 90 18 18 74 74 6 6 188 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 10 10 26 26 4 4 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 2 2 22 22 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 6 6 26 26 2 2 65 65
วิศวกรรมเครื่องกล 28 28 27 27 7 7 62 62
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 27 27 7 7 62 62
รวมทั้งหมด 28 90 118 27 18 45 7 74 81 6 6 62 188 250