ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 350 350 299 299 191 191 164 164 1 5 6 1 1,009 1,010
บริหารธุรกิจ 177 177 133 133 89 89 78 78 1 2 3 1 479 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 42 42 22 22 8 8 1 1 73 73
บธ.บ.การตลาด 35 35 25 25 33 33 93 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 57 57 56 56 42 42 37 37 1 1 193 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 120 120 120 120
บัญชี 125 125 108 108 53 53 71 71 2 2 359 359
บช.บ.การบัญชี 125 125 108 108 53 53 71 71 2 2 359 359
ศิลปศาสตร์ 48 48 58 58 49 49 15 15 1 1 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 22 22 22 22 14 14 1 1 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 35 35 36 36 27 27 1 1 99 99
รวมทั้งหมด 350 350 299 299 191 191 164 164 1 5 6 1 1,009 1,010