ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 281 469 750 203 388 591 381 381 192 192 2 2 21 94 115 505 1,526 2,031
วิศวกรรมเครื่องกล 67 96 163 56 95 151 96 96 27 27 6 7 13 129 321 450
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 30 30 33 33 4 4 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 23 23 2 2 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 58 58 64 64 66 66 21 21 7 7 216 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 38 31 31 30 30 6 6 105 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 99 223 322 74 159 233 166 166 60 60 1 1 1 18 19 174 627 801
ปวส.ไฟฟ้า 60 60 33 33 93 93
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 17 17 31 31
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 25 25 24 24 1 1 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 13 13 9 9 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 90 66 66 73 73 29 29 6 6 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 42 42 37 37 8 8 3 3 90 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 10 10 1 1 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 66 63 129 25 56 81 53 53 57 57 8 60 68 99 289 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 66 66 25 25 8 8 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 63 63 56 56 53 53 57 57 60 60 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 49 87 136 48 78 126 66 66 48 48 1 1 6 9 15 103 289 392
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 26 26 1 1 58 58
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 5 5 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 53 53 59 59 62 62 42 42 9 9 225 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 34 19 19 4 4 6 6 1 1 64 64
รวมทั้งหมด 281 469 750 203 388 591 381 381 192 192 2 2 21 94 115 505 1,526 2,031