ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 281 469 750 203 388 591 381 381 192 192 2 2 21 94 115 505 1,526 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 115 115 93 93 61 61 22 22 2 2 293 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 10 10 1 1 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 34 19 19 4 4 6 6 1 1 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 38 31 31 30 30 6 6 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 67 58 125 56 64 120 66 66 21 21 6 7 13 129 216 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 30 30 33 33 4 4 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 23 23 2 2 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 58 58 64 64 66 66 21 21 7 7 216 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 99 180 279 74 116 190 139 139 50 50 1 18 19 174 503 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 17 17 31 31
ปวส.ไฟฟ้า 60 60 33 33 93 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 25 25 24 24 1 1 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 90 66 66 73 73 29 29 6 6 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 13 13 9 9 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 42 42 37 37 8 8 3 3 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 66 63 129 25 56 81 53 53 57 57 8 60 68 99 289 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 66 66 25 25 8 8 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 63 63 56 56 53 53 57 57 60 60 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 49 53 102 48 59 107 62 62 42 42 6 9 15 103 225 328
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 5 5 45 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 26 26 1 1 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 53 53 59 59 62 62 42 42 9 9 225 225
รวมทั้งหมด 281 469 750 203 388 591 381 381 192 192 2 2 21 94 115 505 1,526 2,031