ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 133 133 154 154 165 165 152 152 19 19 623 623
บริหารธุรกิจ 60 60 73 73 85 85 78 78 14 14 310 310
บธ.บ.การจัดการ 37 37 53 53 49 49 7 7 146 146
บธ.บ.การตลาด 15 15 17 17 5 5 1 1 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 15 15 24 24 6 6 66 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60 60 60 60
บัญชี 64 64 68 68 65 65 56 56 2 2 255 255
บช.บ.การบัญชี 64 64 68 68 65 65 56 56 2 2 255 255
ศิลปศาสตร์ 9 9 13 13 15 15 18 18 3 3 58 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 13 13 15 15 18 18 3 3 58 58
รวมทั้งหมด 133 133 154 154 165 165 152 152 19 19 623 623