ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 25 89 114 26 18 44 74 74 6 6 3 3 54 187 241
วิศวกรรมเครื่องกล 25 31 56 26 6 32 26 26 2 2 3 3 54 65 119
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 26 26 3 3 54 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 6 6 26 26 2 2 65 65
วิศวกรรมไฟฟ้า 27 27 10 10 26 26 4 4 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 27 27 10 10 26 26 4 4 67 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 2 2 22 22 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 2 2 22 22 55 55
รวมทั้งหมด 25 89 114 26 18 44 74 74 6 6 3 3 54 187 241