ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 36 73 109 29 29 12 32 44 77 105 182
วิศวกรรมเครื่องกล 8 11 19 7 7 11 26 37 26 37 63
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 11 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 26 26 26 26
วิศวกรรมไฟฟ้า 15 49 64 15 15 30 49 79
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 15 15 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 49 49 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 26 7 7 1 6 7 21 19 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 7 7 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 36 73 109 29 29 12 32 44 77 105 182