ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 40 224 264 57 265 322 139 139 156 156 20 32 52 117 816 933
บริหารธุรกิจ 40 128 168 57 141 198 55 55 71 71 20 6 26 117 401 518
ปวส.การจัดการ 15 15 19 19 2 2 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 22 22 7 7 40 40
ปวส.การตลาด 14 14 16 16 11 11 41 41
บธ.บ.การจัดการ 38 38 52 52 4 4 94 94
บธ.บ.การตลาด 16 16 19 19 1 1 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 128 128 141 141 269 269
บัญชี 87 87 110 110 60 60 50 50 21 21 328 328
บช.บ.การบัญชี 87 87 110 110 60 60 50 50 21 21 328 328
ศิลปศาสตร์ 9 9 14 14 24 24 35 35 5 5 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 8 8 17 17 21 21 1 1 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 4 4 31 31
รวมทั้งหมด 40 224 264 57 265 322 139 139 156 156 20 32 52 117 816 933