ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 29 43 43 34 34 38 38 7 7 151 151
วิทยาศาสตร์ 11 11 21 21 13 13 16 16 4 4 65 65
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 21 21 13 13 16 16 4 4 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 18 18 22 22 21 21 22 22 3 3 86 86
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 21 22 22 3 3 46 46
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 18 18 22 22 40 40
รวมทั้งหมด 29 29 43 43 34 34 38 38 7 7 151 151