ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 164 47 63 4 278 110 9 119 137 5 142 22 22 3 11 14 414 47 110 4 575
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 164 164 110 110 137 137 3 3 414 414
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 33 27 27 27 27 87 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 21 21 27 27 28 28 76 76
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 75 75 56 56 82 82 3 3 216 216
สหวิทยาการ 47 63 4 114 9 9 5 5 22 22 11 11 47 110 4 161
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 47 47 47 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 22 22 11 11 38 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 10 9 9 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 26 26 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วศ.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 164 47 63 4 278 110 9 119 137 5 142 22 22 3 11 14 414 47 110 4 575