ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 280 480 760 271 461 732 386 386 350 350 22 22 103 167 270 654 1,866 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84 84 113 113 92 92 61 61 22 22 2 2 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 43 43 43 43 27 27 10 10 1 1 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 33 33 18 18 4 4 6 6 1 1 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 37 37 31 31 30 30 6 6 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 76 54 130 66 57 123 64 64 66 66 30 23 53 172 264 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 39 39 29 29 15 15 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 37 37 15 15 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 57 57 64 64 66 66 23 23 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 76 198 274 99 176 275 115 115 110 110 27 30 57 202 629 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 14 14 12 12 40 40
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 60 60 8 8 102 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 7 7 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 89 89 66 66 56 56 11 11 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 68 68 46 46 49 49 29 29 15 15 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 25 4 4 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 38 38 41 41 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 61 76 137 57 62 119 56 56 52 52 26 101 127 144 347 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 61 57 57 26 26 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 76 62 62 56 56 52 52 101 101 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 67 68 135 49 53 102 59 59 61 61 20 11 31 136 252 388
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 18 18 16 16 68 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 33 31 31 4 4 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 53 53 59 59 61 61 11 11 252 252
รวมทั้งหมด 280 480 760 271 461 732 386 386 350 350 22 22 103 167 270 654 1,866 2,520