ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77
การออกแบบ 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77
รวมทั้งหมด 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77