ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 65 87 25 145 170 31 31 27 27 6 2 8 53 270 323
บริหารธุรกิจ 22 54 76 25 139 164 24 24 21 21 6 1 7 53 239 292
ปวส.การจัดการ 12 12 18 18 3 3 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 7 7 3 3 20 20
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 32 32 40 40 72 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 22 22 99 99 121 121
บธ.บ.การจัดการ 24 24 20 20 1 1 45 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
ศิลปศาสตร์ 11 11 6 6 7 7 6 6 1 1 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 6 6 7 7 6 6 1 1 31 31
รวมทั้งหมด 22 65 87 25 145 170 31 31 27 27 6 2 8 53 270 323