ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 125 125 122 122 131 131 145 145 19 19 542 542
บริหารธุรกิจ 54 54 66 66 54 54 79 79 9 9 262 262
บธ.บ.การจัดการ 27 27 50 50 5 5 82 82
บธ.บ.การตลาด 13 13 16 16 1 1 30 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 13 13 3 3 30 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 54 54 66 66 120 120
บัญชี 58 58 48 48 66 66 51 51 8 8 231 231
บช.บ.การบัญชี 58 58 48 48 66 66 51 51 8 8 231 231
ศิลปศาสตร์ 13 13 8 8 11 11 15 15 2 2 49 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 8 8 11 11 15 15 2 2 49 49
รวมทั้งหมด 125 125 122 122 131 131 145 145 19 19 542 542