ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,078 3 1,081 919 8 927 784 784 796 796 491 20 511 4,068 31 4,099
บริหารธุรกิจ 746 3 749 671 8 679 515 515 485 485 306 20 326 2,723 31 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 36 36 37 37 50 50 36 36 33 33 192 192
บธ.บ.การจัดการ 123 123 91 91 48 48 262 262
บธ.บ.การตลาด 165 165 176 176 24 24 365 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 75 75 58 58 71 71 204 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 102 102 124 124 130 130 356 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 538 538 471 471 1,009 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 172 172 163 163 335 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 8 8 20 20 31 31
บัญชี 185 185 139 139 165 165 154 154 164 164 807 807
บช.บ.การบัญชี 185 185 139 139 165 165 154 154 164 164 807 807
ศิลปศาสตร์ 147 147 109 109 104 104 157 157 21 21 538 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 57 106 106 15 15 178 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 55 55 47 47 47 47 51 51 6 6 206 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 92 92 62 62 154 154
รวมทั้งหมด 1,078 3 1,081 919 8 927 784 784 796 796 491 20 511 4,068 31 4,099