ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 161 45 77 283 109 9 118 137 5 142 21 21 3 11 14 410 45 123 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 161 161 109 109 137 137 3 3 410 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 75 75 55 55 82 82 3 3 215 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 21 21 27 27 28 28 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 32 27 27 27 27 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 45 77 122 9 9 5 5 21 21 11 11 45 123 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 21 21 11 11 37 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 8 8 9 9 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 161 45 77 283 109 9 118 137 5 142 21 21 3 11 14 410 45 123 578