ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 161 45 77 283 109 9 118 137 5 142 21 21 3 11 14 410 45 123 578
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 161 161 109 109 137 137 3 3 410 410
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 32 27 27 27 27 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 21 21 27 27 28 28 76 76
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 75 75 55 55 82 82 3 3 215 215
สหวิทยาการ 45 77 122 9 9 5 5 21 21 11 11 45 123 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 21 21 11 11 37 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 8 8 9 9 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 161 45 77 283 109 9 118 137 5 142 21 21 3 11 14 410 45 123 578