ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 213 252 52 261 313 137 137 155 155 18 29 47 109 795 904
บริหารธุรกิจ 39 121 160 52 140 192 55 55 70 70 18 5 23 109 391 500
ปวส.การจัดการ 15 15 17 17 1 1 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 20 20 7 7 37 37
ปวส.การตลาด 14 14 15 15 10 10 39 39
บธ.บ.การจัดการ 38 38 51 51 3 3 92 92
บธ.บ.การตลาด 16 16 19 19 1 1 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 121 121 140 140 261 261
บัญชี 83 83 107 107 60 60 50 50 20 20 320 320
บช.บ.การบัญชี 83 83 107 107 60 60 50 50 20 20 320 320
ศิลปศาสตร์ 9 9 14 14 22 22 35 35 4 4 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 8 8 16 16 21 21 1 1 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 14 14 3 3 29 29
รวมทั้งหมด 39 213 252 52 261 313 137 137 155 155 18 29 47 109 795 904