ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 209 218 36 210 246 157 157 100 100 29 42 71 74 718 792
บริหารธุรกิจ 9 111 120 36 123 159 41 41 35 35 29 7 36 74 317 391
ปวส.การจัดการ 9 9 15 15 5 5 29 29
ปวส.การตลาด 11 11 5 5 16 16
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 19 19 29 29
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 111 111 123 123 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 30 30 30 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 22 22 6 6 28 28
บธ.บ.การตลาด 13 13 1 1 14 14
บัญชี 85 85 78 78 103 103 43 43 30 30 339 339
บช.บ.การบัญชี 85 85 78 78 103 103 43 43 30 30 339 339
ศิลปศาสตร์ 13 13 9 9 13 13 22 22 5 5 62 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 9 7 7 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 16 16 2 2 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 3 3 15 15
รวมทั้งหมด 9 209 218 36 210 246 157 157 100 100 29 42 71 74 718 792