ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 60 60 29 29 38 38 34 34 9 9 170 170
วิทยาศาสตร์ 27 27 13 13 16 16 13 13 8 8 77 77
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 27 13 13 16 16 13 13 8 8 77 77
อุตสาหกรรมเกษตร 33 33 16 16 22 22 21 21 1 1 93 93
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 33 33 16 16 22 22 71 71
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 21 1 1 22 22
รวมทั้งหมด 60 60 29 29 38 38 34 34 9 9 170 170