ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 154 154 119 119 93 93 94 94 15 15 475 475
บริหารธุรกิจ 62 62 54 54 62 62 49 49 6 6 233 233
บธ.บ.การจัดการ 27 27 5 5 32 32
บธ.บ.การตลาด 11 11 1 1 12 12
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 11 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 62 62 54 54 62 62 178 178
บัญชี 74 74 52 52 23 23 34 34 6 6 189 189
บช.บ.การบัญชี 74 74 52 52 23 23 34 34 6 6 189 189
ศิลปศาสตร์ 18 18 13 13 8 8 11 11 3 3 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 18 18 13 13 8 8 11 11 3 3 53 53
รวมทั้งหมด 154 154 119 119 93 93 94 94 15 15 475 475