ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 97 130 68 144 212 49 49 83 83 19 15 1 35 120 388 1 509
พืชศาสตร์ 6 6 16 16 22 22 9 2 11 31 24 55
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 16 16 9 9 31 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 22 2 2 24 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 66 66 109 109 33 33 208 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 109 109 33 33 208 208
วิทยาศาสตร์ 10 10 10 10 6 6 11 11 37 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 10 10 6 6 11 11 37 37
สัตวศาสตร์และประมง 21 21 32 32 26 26 6 1 7 59 27 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 18 18 4 4 37 37
ปวส.ประมง 6 6 14 14 2 2 22 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 6 21 27 20 25 45 10 10 24 24 4 12 1 17 30 92 1 123
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 20 20 3 3 29 29
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 9 9 6 6 6 6 12 12 44 44
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 10 10 16 16 4 4 18 18 48 48
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 33 97 130 68 144 212 49 49 83 83 19 15 1 35 120 388 1 509