ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 904 904 981 5 986 731 731 631 631 436 23 459 3,683 28 3,711
บริหารธุรกิจ 611 611 673 5 678 486 486 425 425 276 23 299 2,471 28 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 50 50 24 24 37 37 49 49 19 19 179 179
บธ.บ.การจัดการ 84 84 59 59 143 143
บธ.บ.การตลาด 161 161 24 24 185 185
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 52 52 32 32 84 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 79 79 142 142 221 221
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 561 561 506 506 354 354 1,421 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 143 143 95 95 238 238
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 23 23 28 28
บัญชี 110 110 175 175 137 137 102 102 139 139 663 663
บช.บ.การบัญชี 110 110 175 175 137 137 102 102 139 139 663 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 175 175 133 133 108 108 104 104 21 21 541 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 57 16 16 73 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 90 90 51 51 47 47 47 47 5 5 240 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 85 85 82 82 61 61 228 228
รวมทั้งหมด 904 904 981 5 986 731 731 631 631 436 23 459 3,683 28 3,711