ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 379 379 303 1 304 318 318 296 296 91 91 132 4 136 1,519 5 1,524
การออกแบบ 142 142 101 1 102 91 91 96 96 30 4 34 460 5 465
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 50 50 33 33 36 36 33 33 17 17 169 169
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 40 40 32 32 28 28 21 21 2 2 123 123
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 52 52 36 36 27 27 42 42 11 11 168 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 4 4 5 5
เทคโนโลยีศิลป์ 39 39 37 37 50 50 52 52 42 42 220 220
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 30 30 20 20 34 34 39 39 30 30 153 153
ทล.บ.เซรามิก 9 9 17 17 16 16 13 13 12 12 67 67
ศิลปกรรม 81 81 64 64 73 73 67 67 25 25 310 310
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 81 81 64 64 73 73 67 67 25 25 310 310
สถาปัตยกรรม 117 117 101 101 104 104 81 81 91 91 35 35 529 529
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 5 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 42 42 35 35 34 34 34 34 29 29 20 20 194 194
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 75 75 66 66 70 70 47 47 62 62 10 10 330 330
รวมทั้งหมด 379 379 303 1 304 318 318 296 296 91 91 132 4 136 1,519 5 1,524