ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 224 259 238 966 1,204 273 1,190 1,463
บริหารธุรกิจ 33 162 195 180 437 617 213 599 812
ปวส.การจัดการ 5 5 93 93 98 98
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 28 87 87 115 115
บธ.บ.การตลาด 26 26 97 97 123 123
บธ.บ.การจัดการ 23 23 200 200 223 223
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 113 113 140 140 253 253
บัญชี 2 27 29 58 357 415 60 384 444
ปวส.การบัญชี 2 2 58 58 60 60
บช.บ.การบัญชี 27 27 357 357 384 384
ศิลปศาสตร์ 35 35 172 172 207 207
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 68 68 79 79
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 24 24 104 104 128 128
รวมทั้งหมด 35 224 259 238 966 1,204 273 1,190 1,463