ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 526 1,433 1,959 63 235 298 589 1,668 2,257
วิศวกรรมเครื่องกล 151 353 504 8 8 151 361 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 125 125 3 3 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 228 5 5 233 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 142 602 744 34 92 126 176 694 870
ปวส.ไฟฟ้า 64 64 8 8 72 72
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 41 19 19 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 37 37 7 7 44 44
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 107 107 8 8 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 141 141 26 26 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 224 224 35 35 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 130 130 23 23 153 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 91 226 317 23 68 91 114 294 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 91 91 23 23 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 226 226 68 68 294 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 142 252 394 6 67 73 148 319 467
ปวส.ช่างกลโรงงาน 68 68 4 4 72 72
ปวส.ช่างโลหะ 74 74 2 2 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 11 11 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 232 232 56 56 288 288
รวมทั้งหมด 526 1,433 1,959 63 235 298 589 1,668 2,257