ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 526 1,433 1,959 63 235 298 589 1,668 2,257
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 252 252 22 22 274 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 107 107 8 8 115 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 11 11 31 31
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 125 125 3 3 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 151 228 379 5 5 151 233 384
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 228 5 5 233 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 142 495 637 34 84 118 176 579 755
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 41 19 19 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 64 64 8 8 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 37 37 7 7 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 224 224 35 35 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 141 141 26 26 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 130 130 23 23 153 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 91 226 317 23 68 91 114 294 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 91 91 23 23 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 226 226 68 68 294 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 142 232 374 6 56 62 148 288 436
ปวส.ช่างโลหะ 74 74 2 2 76 76
ปวส.ช่างกลโรงงาน 68 68 4 4 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 232 232 56 56 288 288
รวมทั้งหมด 526 1,433 1,959 63 235 298 589 1,668 2,257