ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 84 274 358 14 14 84 288 372
วิศวกรรมเครื่องกล 84 95 179 2 2 84 97 181
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 95 95 2 2 97 97
วิศวกรรมไฟฟ้า 98 98 7 7 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 98 98 7 7 105 105
วิศวกรรมอุตสาหการ 81 81 5 5 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 81 81 5 5 86 86
รวมทั้งหมด 84 274 358 14 14 84 288 372