ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 84 274 358 14 14 84 288 372
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 274 274 14 14 288 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 98 98 7 7 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 81 81 5 5 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 95 95 2 2 97 97
วิศวกรรมเครื่องกล 84 84 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
รวมทั้งหมด 84 274 358 14 14 84 288 372