ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 58 294 352 229 995 1,224 287 1,289 1,576
บริหารธุรกิจ 56 216 272 168 499 667 224 715 939
ปวส.การตลาด 8 8 36 36 44 44
ปวส.การจัดการ 23 23 94 94 117 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 25 38 38 63 63
บธ.บ.การตลาด 33 33 121 121 154 154
บธ.บ.การจัดการ 61 61 275 275 336 336
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 122 122 103 103 225 225
บัญชี 2 41 43 61 347 408 63 388 451
ปวส.การบัญชี 2 2 61 61 63 63
บช.บ.การบัญชี 41 41 347 347 388 388
ศิลปศาสตร์ 37 37 149 149 186 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 98 98 123 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 12 51 51 63 63
รวมทั้งหมด 58 294 352 229 995 1,224 287 1,289 1,576