ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 130 447 577 2 1 3 132 448 580
วิศวกรรมเครื่องกล 54 146 200 54 146 200
ปวส.ช่างยนต์ 41 41 41 41
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 146 146 146 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 46 174 220 2 1 3 48 175 223
ปวส.ไฟฟ้า 46 46 2 2 48 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 174 174 1 1 175 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 127 157 30 127 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 30 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 127 127 127 127
รวมทั้งหมด 130 447 577 2 1 3 132 448 580