ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 70 1,016 1,086 2 113 115 72 1,129 1,201
วิศวกรรมไฟฟ้า 50 547 597 2 34 36 52 581 633
ปวส.ไฟฟ้า 50 50 2 2 52 52
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 75 75 15 15 90 90
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 38 38 1 1 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 51 8 8 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 340 340 8 8 348 348
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 245 265 46 46 20 291 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 245 245 46 46 291 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 224 224 33 33 257 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 45 45 20 20 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 179 179 13 13 192 192
รวมทั้งหมด 70 1,016 1,086 2 113 115 72 1,129 1,201