ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 38 225 263 216 880 1,096 254 1,105 1,359
บริหารธุรกิจ 36 164 200 163 449 612 199 613 812
ปวส.การตลาด 2 2 35 35 37 37
ปวส.การจัดการ 16 16 92 92 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 18 36 36 54 54
บธ.บ.การตลาด 27 27 110 110 137 137
บธ.บ.การจัดการ 47 47 249 249 296 296
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 90 90 90 90 180 180
บัญชี 2 30 32 53 316 369 55 346 401
ปวส.การบัญชี 2 2 53 53 55 55
บช.บ.การบัญชี 30 30 316 316 346 346
ศิลปศาสตร์ 31 31 115 115 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 72 72 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 43 43 53 53
รวมทั้งหมด 38 225 263 216 880 1,096 254 1,105 1,359