ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 122 373 495 2 2 124 373 497
วิศวกรรมเครื่องกล 49 129 178 49 129 178
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
ปวส.ช่างยนต์ 36 36 36 36
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 129 129 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 45 131 176 2 2 47 131 178
ปวส.ไฟฟ้า 45 45 2 2 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 131 131 131 131
วิศวกรรมอุตสาหการ 28 113 141 28 113 141
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 28 28 28 28
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 113 113 113 113
รวมทั้งหมด 122 373 495 2 2 124 373 497