ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 97 367 2 466 42 264 1 307 139 631 3 773
พืชศาสตร์ 14 92 106 15 76 91 29 168 197
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 15 15 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 92 92 76 76 168 168
วิทยาศาสตร์ 42 42 15 15 57 57
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 42 15 15 57 57
สัตวศาสตร์และประมง 28 152 180 21 126 147 49 278 327
ปวส.ประมง 11 11 6 6 17 17
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 17 15 15 32 32
วท.บ.ประมง 52 52 23 23 75 75
วท.บ.สัตวศาสตร์ 100 100 103 103 203 203
อุตสาหกรรมเกษตร 55 81 2 138 6 47 1 54 61 128 3 192
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 5 5 7 7
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 53 53 1 1 54 54
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 67 67 67 67
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 47 47 61 61
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 1 1 3 3
รวมทั้งหมด 97 367 2 466 42 264 1 307 139 631 3 773