ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 906 906 105 105 1,011 1,011
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 82 82 9 9 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 51 8 8 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 103 103 18 18 121 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 103 103 18 18 121 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 314 314 19 19 333 333
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 263 263 9 9 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 38 38 8 8 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 1 1 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 226 226 29 29 255 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 226 226 29 29 255 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 181 181 30 30 211 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 30 30 18 18 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 151 151 12 12 163 163
รวมทั้งหมด 906 906 105 105 1,011 1,011