ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 232 8 276 19 260 3 282 55 492 11 558
พืชศาสตร์ 8 102 4 114 5 74 1 80 13 176 5 194
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 5 5 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 73 73 61 61 134 134
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 29 29 13 13 42 42
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 27 118 145 9 101 110 36 219 255
ปวส.ประมง 10 10 3 3 13 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 17 6 6 23 23
วท.บ.ประมง 43 43 16 16 59 59
วท.บ.สัตวศาสตร์ 75 75 85 85 160 160
อุตสาหกรรมเกษตร 1 12 4 17 5 85 2 92 6 97 6 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 5 5 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 82 82 93 93
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 36 232 8 276 19 260 3 282 55 492 11 558