ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 89 157 254 3 3 8 92 157 257
วิศวกรรมเครื่องกล 8 27 50 85 8 27 50 85
ปวส.ช่างยนต์ 8 19 27 8 19 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 43 61 104 1 1 44 61 105
ปวส.ไฟฟ้า 43 43 1 1 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 61 61 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 46 65 2 2 21 46 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 19 19 2 2 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 8 89 157 254 3 3 8 92 157 257