ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 76 76 89 89 165 165
วิทยาศาสตร์ 57 57 28 28 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 53 53 28 28 81 81
อุตสาหกรรมเกษตร 19 19 61 61 80 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 19 19 61 61 80 80
รวมทั้งหมด 76 76 89 89 165 165