ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. รวม ปวช. รวม ปวช. รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 52 52 8 8 60 60
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 52 52 8 8 60 60
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 52 52 8 8 60 60
รวมทั้งหมด 52 52 8 8 60 60