ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 537 1,385 1,922 79 255 334 616 1,640 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 260 260 26 26 286 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 118 118 10 10 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 39 12 12 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 4 4 107 107
วิศวกรรมเครื่องกล 170 219 389 1 4 5 171 223 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 1 1 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 219 219 4 4 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 143 450 593 43 86 129 186 536 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 22 22 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 13 13 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 42 8 8 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 223 223 38 38 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 140 140 29 29 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 87 19 19 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 80 240 320 25 70 95 105 310 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 80 80 25 25 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 240 70 70 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 144 216 360 10 69 79 154 285 439
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 4 4 69 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 6 6 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 216 216 69 69 285 285
รวมทั้งหมด 537 1,385 1,922 79 255 334 616 1,640 2,256